PUBLICATIONS / Detail

330. Tailored Poly-heptazine Units in Carbon Nitride for Activating Peroxymonosulfate to Degrade Organic Contaminants With Visible Light, Hongbo Ming, Peiyun Zhang, Yang Yang, Yu Zou, Can Yang, Yidong Hou*, Kaining Ding*, Jinshui Zhang, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2022, DOI: 10.1016/j.apcatb.2022.121341

329. Molecular Design of Covalent Triazine Frameworks with Anisotropic Charge Migration for Photocatalytic Hydrogen Production, Zhi-An Lan, Xu Chi, Meng Wu, Xirui Zhang, Xiong Chen, Guigang Zhang, Xinchen Wang*, Small, 2022, DOI: 10.1002/smll.202200129

328. Photoelectron Transfer Mediated by the Interfacial Electron Effects for Boosting Visible-Light-Driven CO2 Reduction, Lei Zou, Rongjian Sa, Hong Zhong, Haowei Lv, Xinchen Wang, and Ruihu Wang*, ACS Catal., 2022, 12, 3550-3557.

327. Organic dyes with multi-branched structures for highly efficient photocatalytic hydrogen evolution under visible-light irradiation, Siwei Liu, Peixuan Lin, Meng Wu, Zhi-An Lan, Hangyu Zhuzhang, Mengmeng Han, Yunhao Fan, Xiong Chen*, Xinchen Wang*, Qianqian Li*, Zhen Li*, Appl. Catal. B-Environ., 2022, 309, 121257.

326. Ionothermal Synthesis of Covalent Triazine Frameworks in NaCl-KCl-ZnCl2 Eutectic Salt for Hydrogen Evolution Reaction, Zhi-An Lan, Meng Wu, Zhongpu Fang, Yongfan Zhang, Xiong Chen, Guigang Zhang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, DOI: 10.1002/anie.202201482

325. One-Pot Synthesis of CoS2 Merged in Polymeric Carbon Nitride Films for Photoelectrochemical Water Splitting, Xiaochun Li, Jiawen Wang, Jiawei Xia, Yuanxing Fang*, Yidong Hou, Xianzhi Fu, Menny Shalom, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2022, DOI:10.1002/cssc.202200330

324. Incorporation of metal active sites on porous polycarbazoles for photocatalytic CO2 reduction, Wenyan Wang, Yang Xi, Can Yang*, Jeehye Byun*, Jiajia Cheng, Sibo Wang, Xinchen Wang*, ChemCatChem, 2022, DOI: 10.1002/cctc.202101872

323. Semiconducting Polymers for Oxygen Evolution Reaction under Light Illumination, Yuanxing Fang, Yidong Hou, Xianzhi Fu, Xinchen Wang*, Chem. Rev., 2022, 122(3), 4204-4256.

322. Interfacial engineering of lattice coherency at ZnO-ZnS photocatalytic heterojunctions, Sikang Xue, Weiqiao Huang, Wei Lin, Wandong Xing, Min Shen, Xiaoyuan Ye, Xiaocong Liang, Can Yang, Yidong Hou, Zhiyang Yu*, Xinchen Wang*, Chem Catal., 2022, 2(1), 125-139

321. Metalized Carbon Nitrides for Efficient Catalytic Functionalization of CO2, Jiajia Cheng, Yuchen Hou, Kangkang Lian, Hongxiang Xiao, Sen Lin, Xinchen Wang*, ACS Catal., 2022, 12(3), 1797-1808.

320. Atomistic Observation of Temperature-Dependent Defect Evolution within Sub-stoichiometric WO3–x Catalysts, Xiaoyuan Ye, Changgeng Wei, Sikang Xue, Wandong Xing, Xiaocong Liang, Hongbo Nie, Min Shen, Yong Du, Jinshui Zhang, Xinchen Wang, Wei Lin*, Zhiyang Yu*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14(1), 2194-2201.

319. Fully Condensed Poly (Triazine Imide) Crystals: Extended π- Conjugation and Structural Defects for Overall Water Splitting, Minghui Liu, Changgeng Wei, Hangyu Zhuzhang, Jingmin Zhou, Zhiming Pan, Wei Lin, Zhiyang Yu, Guigang Zhang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(2), e202113389.

318. Transformation of Covalent Organic Frameworks from N-Acylhydrazone to Oxadiazole Linkages for Smooth Electron Transfer in Photocatalysis, Shuailong Yang, Haowei Lv, Hong Zhong, Daqiang Yuan, Xinchen Wang, Ruihu Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(10), e202115655

317. Semi-Hydrogenation of Alkynes by a Tandem Photoredox System Free of Noble Metal, Tao Yuan, Shuwen Huan, Bingqing Ge, Sen Lin, Meifang Zheng*, Xinchen Wang*, CCS Chem., 2021, 3, 3185–3191.

316. Supramolecular organization of melem for the synthesis of photoactive porous carbon nitride rods, Jiawei Xia, Gabriel Mark, Michael Volokh, Yuanxing Fang, Haiqun Chen, Xinchen Wang, Menny Shalom*, Nanoscale, 2021, 13, 19511-19517.

315. H2 and CH4 production from bio-alcohols using condensed poly(heptazine imide) with visible light, Dandan Zheng, Jingmin Zhou, Zhongpu Fang, Tobias Heil, Aleksandr Savateev, Yongfan Zhang, Markus Antonietti, Guigang Zhang*, Xinchen Wang*, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 27370-27379.

314. Photo-fluorination of nanodiamonds catalyzing oxidative dehydrogenation reaction of ethylbenzene, Zhishan Luo, Qiang Wan, Zhiyang Yu, Sen Lin, Zailai Xie*, Xinchen Wang*, Nat. Commun., 2021, 12: 6542.

313. Photocatalytic Air Purification Using Functional Polymeric Carbon Nitrides, Min Zhou, Honghui Ou, Shanrong Li, Xing Qin, Yuanxing Fang, Shun-cheng Lee, Xinchen Wang,* and Wingkei Ho*, Adv. Sci., 2021, 8 (24), 2102376 (1-36).

312. Gradient Zn-Doped Poly Heptazine Imides Integrated with a van der Waals Homojunction Boosting Visible Light-Driven Water Oxidation Activities, Zhiming Pan, Meng Zhao, Huangyu Zhuzhang, Guigang Zhang*, Masakazu Anpo, Xinchen Wang*, ACS Catal., 2021, 11(21), 13463-13471.

311. Roles of Metal-Free Materials in Photoelectrodes for Water Splitting, Xiaochun Li, Jiawen Wang, Yuanxing Fang*, Hong Zhang, Xianzhi Fu, Xinchen Wang*, Acc. Mater. Res., 2021, 2(10), 933–943.

310. Versatile Synthesis of Hollow Metal Sulfides via Reverse Cation Exchange Reactions for Photocatalytic CO2 Reduction, Ruijin Zeng, Kangkang Lian, Bo Su, Liling Lu, Jingwen Lin, Dianping Tang*, Sen Lin* and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(47), 25055-25062.

309. On-Surface Polymerization of In-Plane Highly Ordered Carbon Nitride Nanosheets toward Photocatalytic Mineralization of Mercaptan Gas, Fangsong Guo, Bing Hu, Can Yang, Jinshui Zhang, Yidong Hou, and Xinchen Wang*, Adv. Mater., 2021, 33 (42), 2101466.

308. Distorted carbon nitride nanosheets with activated n → π* transition and preferred textural properties for photocatalytic CO2 reduction, Ruirui Wang, Pengju Yang, Sibo Wang*, Xinchen Wang*, J. Catal., 2021, 402, 166-176.

307. Coating Polymeric Carbon Nitride on Conductive Carbon Cloth to Promote Charge Separation for Photocatalytic Water Splitting, Dandan Zheng, Lele Yang, Wenwen Chen, Yuanxing Fang*, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2021, 14(18), 3821-3824.

306. Cobalt Phosphide Cocatalysts Coated with Porous N-doped Carbon Layers for Photocatalytic CO2 Reduction, Pingping Niu, Zhiming Pan, Sibo Wang, Xinchen Wang*, ChemCatChem, 2021, 13(16), 3581-3587.

305. Phosphorene-based heterostructured photocatalysts, Yun Zheng, Yilin Chen, Bifen Gao, Bizhou Lin, Xinchen Wang*, Engineering, 2021, 7, 991-1001.

304. Remarkable oxygen evolution by Co-doped ZnO nanorods and visible light, Zheng Chen, Yuanxing Fang*, Long Wang, Xiaoxiao Chen, Wei Lin, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2021, 296, 120369.

303. A Fully Coplanar Donor-Acceptor Polymeric Semiconductor with Promoted Charge Separation Kinetics for Photochemistry, Zhi-An Lan, Meng Wu, Zhongpu Fang, Xu Chi, Xiong Chen*, Yongfan Zhang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(30), 16355-16359.

302. Molecular Triazine-Heptazine Junctions Promoting Exciton Dissociation for Overall Water Splitting with Visible Light, Zhiming Pan, Minghui Liu, Guigang Zhang*, Hangyu Zhuzhang, Xinchen Wang*, J. Phys. Chem. C, 2021, 125(18), 9818-9826.

301. Biomimetic Donor-Acceptor Motifs in Carbon Nitrides: Enhancing Red-Light Photocatalytic Selective Oxidation by Rational Surface Engineering, Chong Wang, Yuchen Hou, Jiajia Cheng*, Mei-Jin Lin, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2021, 294, 120259.

300. Ceramic boron carbonitrides for unlocking organic halides with visible light, Tao Yuan, Meifang Zheng*, Markus Antonietti, Xinchen Wang*, Chem. Sci., 2021, 12(18), 6323-6332.

299. Metal-Free Heterogeneous Semiconductor for Visible-Light Photocatalytic Decarboxylation of Carboxylic Acids, Jiale Shi, Tao Yuan, Meifang Zheng*, Xinchen Wang*, ACS Catal., 2021, 11(5), 3040-3047.

298. Regulating morphological and electronic structures of polymeric carbon nitrides by successive copolymerization and stream reforming for photocatalytic CO2 reduction, Ruirui Wang, Pengju Yang, Sibo Wang, Xinchen Wang*, Catal. Sci. Technol., 2021, 11(7), 2570-2576.

297. Tuning Crystallinity and Surface Hydrophobicity of a Cobalt Phosphide Cocatalyst to Boost CO2 Photoreduction Performance, Pingping Niu, Zhiming Pan, Sibo Wang, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2021, 14(5), 1302-1307.

296. Cobalt Nitride Anchored on Nitrogen-Rich Carbons for Efficient Carbon Dioxide Reduction with Visible Light, Pengju Yang*, Ruirui Wang, Huilin Tao, Yongfan Zhang, Maria-Magdalena Titirici, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2021, 280, 119454.

295. Efficient aerobic oxidation of alcohols to esters by acidified carbon nitride photocatalysts, Chong Wang, Qiang Wan, Jiajia Cheng*, Sen Lin, Aleksandr Savateev, Markus Antonietti, Xinchen Wang*, J. Catal., 2021, 393, 116-125.

294. A facile one-step fabrication of holey carbon nitride nanosheets for visible-light-driven hydrogen evolution, Guosheng Li, Zhipeng Xie, Shuming Chai, Xiong Chen*, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2021, 283, 119637.

293. Asymmetric Acceptor‐Donor‐Acceptor Polymers with Fast Charge Carrier Transfer for Solar Hydrogen Production, Guosheng Li, Zhipeng Xie, Qi Wang, Xiong Chen*, Yongfan Zhang, Xinchen Wang*, Chem. Eur. J., 2021, 27(3), 939-943.

292. Encapsulation of Cobalt Oxide into Metal‐Organic Frameworks for an Improved Photocatalytic CO2 Reduction,Yiwen Ma, Juan Du, Yuanxing Fang*, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2021, 14(3),946-951.

291. Boron carbonitride photocatalysts for direct decarboxylation: the construction of C(sp3)–N or C(sp3)–C(sp2) bonds with visible light, Jiale Shi, Tao Yuan, Rong Wang, Meifang Zheng*, Xinchen Wang*, Green Chem., 2021, 23(11), 3945-3949.

290. Role of Dopants on the Local Electronic Structure of Polymeric Carbon Nitride Photocatalysts, Jian Ren, Lihua Lin, Klaus Lieutenant, Christian Schulz, Deniz Wong, Thorren Gimm, Annika Bande, Xinchen Wang, and Tristan Petit*, Small Methods 2021, 5(2), 2000707.

289. Photoelectrochemical conversion of CO2 into HCOOH using a polymeric carbon nitride photoanode and Cu cathode, Yiwen Ma, Yuanxing Fang*, Xianzhi Fu, Xinchen Wang*, Sustain. Energy Fuels, 2020, 4(11), 5812-5817.

288. The role of carbon dots-derived underlayer in hematite photoanodes, Qian Guo, Hui Luo, Jifang Zhang, Qiushi Ruan, Arun Prakash Periasamy, Yuanxing Fang, Zailai Xie, Xuanhua Li, Xinchen Wang, Junwang Tang, Joe Briscoe, Magdalena Titirici, Ana Belen Jorge*, Nanoscale, 2020, 12(39), 20220-20229.

287. Vinylene-Linked Covalent Organic Frameworks (COFs) with Symmetry-Tuned Polarity and Photocatalytic Activity, Junsong Xu, Can Yang, Shuai Bi, Wenyan Wang, Yafei He, Dongqing Wu, Qifeng Liang, Xinchen Wang, Fan Zhang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(52), 23845-23853.

286. N-Rich Carbon Catalysts with Economic Feasibility for the Selective Oxidation of Hydrogen Sulfide to Sulfur, Can Yang, Hanfeng Ye, Jeehye Byun, Yidong Hou, Xinchen Wang*, Environ. Sci. Technol., 2020, 54(19), 12621-12630.

285. Photochemical Construction of Nitrogen-Containing Nanocarbons for Carbon Dioxide Photoreduction, Pengju Yang*, Ruirui Wang, Hangyu Zhuzhang, Maria-Magdalena Titirici, Xinchen Wang*, ACS Catal., 2020, 10(21), 12706-12715.

284. Metalloporphyrin-based covalent organic frameworks composed of the electron donor-acceptor dyads for visible-light-driven selective CO2 reduction, Haowei Lv, Rongjian Sa, Pengyue Li, Daqiang Yuan, Xinchen Wang, Ruihu Wang*, Sci. China Chem., 2020, 63(9), 1289-1294.

283. LaOCl-Coupled Polymeric Carbon Nitride for Overall Water Splitting through a One-Photon Excitation Pathway, Yuan Lin, Wenyue Su*, Xuxu Wang, Xianzhi Fu, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(47), 20919-20923.

282. Optimizing the crystallization process of conjugated polymer photocatalysts to promote electron transfer and molecular oxygen activation, Wei Ren, Jiajia Cheng*, Honghui Ou, Caijing Huang, Masakazu Anpo*, Xinchen Wang*, J. Catal., 2020, 389, 636-645

281. Application of photoluminescence spectroscopy to elucidate photocatalytic reactions at the molecular level, Qinghe Li, Masakazu Anpo*, Xinchen Wang*, Res. Chem. Intermediat., 2020, 46(10), 4325-4344.

280. Diverse Polymeric Carbon Nitride-Based Semiconductors for Photocatalysis and Variations, Yuanxing Fang, Xianzhi Fu, Xinchen Wang*, ACS Materials Lett., 2020, 2(8), 975-980.

279. Pt Single-atoms supported on nitrogen-doped carbon dots for highly efficient photocatalytic hydrogen generation, Hui Luo, Ying Liu, Stoichko D. Dmitrov, Ludmilla Steier, Shaohui Guo, Xuanhua Li, Jingyu Feng, Fei Xie, Yuanxing Fang, Andrei Sapelkin, Xinchen Wang, Maria-Magdalena Titirici*, J. Mater. Chem. A., 2020,8(29),14690-14696.

278. Covalent Organic Framework Hosting Metalloporphyrin‐Based Carbon Dots for Visible‐Light‐Driven Selective CO2 Reduction, Hong Zhong, Rongjian Sa, Haowei Lv, Shuailong Yang, Daqiang Yuan, Xinchen Wang, Ruihu Wang*, Adv. Funct. Mater., 2020, 30(35), 2002654

277. Vertically aligned 2D carbon doped boron nitride nanofilms for photoelectrochemical water oxidation, Yuanxing Fang, Ivan S. Merenkov, Xiaochun Li, Junkang Xu, Sen Lin, Marina L. Kosinova, Xinchen Wang*, J. Mater. Chem. A., 2020, 8(26), 13059-13064.

276. Molecular-level insights on the reactive facet of carbon nitride single crystals photocatalysing overall water splitting, Lihua Lin, Zhiyou Lin, Jian Zhang, Xu Cai, Wei Lin, Zhiyang Yu, Xinchen Wang*, Nat. Catal., 2020, 3(8), 649–655

275. Water Oxidation with Cobalt‐Loaded Linear Conjugated Polymer Photocatalysts, Reiner Sebastian Sprick*, Zheng Chen, Alexander J. Cowan*, Yang Bai, Catherine M. Aitchison, Yuanxing Fang, Martijn A. Zwijnenburg*, Andrew Ian Cooper*, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(42), 18695-18700.

274. Black Phosphorus and Carbon Nitride Hybrid Photocatalysts for Photoredox Reactions, Yun Zheng, Yilin Chen, Bifen Gao, Bizhou Lin, Xinchen Wang*, Adv. Funct. Mater., 2020, 30(30), 2002021.

273. Hydrogen reduction treatment of boron carbon nitrides for photocatalytic selective oxidation of alcohols, Min Zhou, Zheng Chen, Pengju Yang, Sibo Wang, Caijing Huang, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2020, 276, 118916.

272. Nitrogen-Doped Carbon Dots/TiO2 Nanoparticle Composites for Photoelectrochemical Water Oxidation, Hui Luo, Stoichko Dimitrov, Matyas Daboczi, Ji-Seon Kim, Qian Guo, Yuanxing Fang, Marc-Antoine Stoeckel, Paolo Samorì, Oliver Fenwick, Ana Belen Jorge Sobrido, Xinchen Wang, Maria-Magdalena Titirici*, ACS Appl. Nano Mater., 2020, 3(4), 3371-3381.

271.In Situ Synthesis of Phosphorus-Doped Polymeric Carbon Nitride Sheets for Photoelectrochemical Water Oxidation, Xiaochun Li, Zhang Cheng, Yuanxing Fang*, Xianzhi Fu, Xinchen Wang*, Solar RRL, 2020, 4(8), 2000168.

270. Molten salt assisted assembly growth of atomically thin boron carbon nitride nanosheets for photocatalytic H2 evolution, Mingwen Zhang, Min Zhou, Zhishan Luo, Jinshui Zhang, Sibo Wang, Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2020, 56(17), 2558-2561.

269.Heterogeneous photoredox flow chemistry for the scalable organosynthesis of fine chemicals, Can Yang, Run Li, Kai A. I. Zhang*, Wei Lin, Katharina Landfester, Xinchen Wang*, Nat. Commun., 2020, 11(1): 1239.

268.Nanoscale boron carbonitride semiconductors for photoredox catalysis, Meifang Zheng, Wancang Cai, Yuanxing Fang, Xinchen Wang*, Nanoscale, 2020, 12(6), 3593-3604.

267. Molecular Junctions on Polymeric Carbon Nitrides with Enhanced Photocatalytic Performance,Zhiming Pan,Pingping Niu,Minghui Liu,Guigang Zhang,Zhanghangyu Zhu,Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2020,13(5),888-892.

266. Fluorescent Se-modified carbon nitride nanosheets as biomimetic catalases for free-radical scavenging, Xu-Ning Cao, Shu Lian, Yawen Tong, Wei Lin, Lee Jia, Yuanxing Fang, Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2020, 56(6), 916-919.

265. Gradient sulfur doping along polymeric carbon nitride films as visible light photoanodes for the enhanced water oxidation, Yuanxing Fang, Xiaochun Li, Yan Wang, Cristina Giordano, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2020, 268, 118398.

264. Porous carbon nanosheets from biological nucleobase precursor as efficient pH-independent oxygen reduction electrocatalyst, Baobing Huang, Yuchuan Liu, Qian Guo, Yuanxing Fang, Maria-Magdalena Titirici*, Xinchen Wang, Zailai Xie*, Carbon, 2020, 156, 179-186.

263. Photocatalytic CO2 Reduction Using Ni2P Nanosheets, Zhiming Pan, Minghui Liu, Pingping Niu, Fangsong Guo, Xianzhi Fu, Xinchen Wang*, Acta Phys. -Chim. Sin., 2020, 36(1), 1906014.

262. Photocatalysis: an overview of recent developments and technological advancements, Yuanxing Fang, Yun Zheng, Tao Fang, Yong Chen, Yaodong Zhu, Qing Liang, Hua Sheng, Zhaosheng Li*, Chuncheng Chen*, Xinchen Wang*, Sci. China Chem., 2020, 63(2), 149-181.

261. Editorial: Photocatalysis – From Solar Power to Sustainable Chemical Production, Xinchen Wang, Kajornsak Faungnawakij*, Metta Chareonpanich*, ChemCatChem, 2019, 11(24), 5838-5841.

260. Multimetallic Oxynitrides Nanoparticles for a New Generation of Photocatalysts, Tingke Rao, Maria Luisa Saladino, Yuanxing Fang, Xinchen Wang, Cristina Giordano*, Chem. Eur. J. , 2019, 25(72), 16676-16682.

259. A Covalent Triazine‐Based Framework Consisting of Donor-Acceptor Dyads for Visible‐Light‐Driven Photocatalytic CO2 Reduction,Hong Zhong, Zixiao Hong, Can Yang, Liuyi Li, Yangsen Xu, Xinchen Wang, Ruihu Wang*, ChemSusChem, 2019, 12(19), 4493-4499.

258. Electron Deficient Monomers that Optimize Nucleation and Enhance Photocatalytic Redox Activity of Carbon Nitrides,Guigang Zhang*, Minghui Liu, Tobias Heil, Spiros Zafeiratos, Aleksandr Savateev, Markus Antonietti, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(42), 14950-14954.

257.Oxysulfide Semiconductors for Photocatalytic Overall Water Splitting with Visible Light, Guigang Zhang* and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 15580-15582.

256. Thermal annealing-induced structural reorganization in polymeric photocatalysts for enhanced hydrogen evolution, Zhi-An Lan, Yuanxing Fang, Xiong Chen, Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2019, 55, 7756-7759

255. Photocatalytic Oxygenation and Deoxygenation Transformations over BCN Nanosheets, Meifang Zheng, Tao Yuan, Jiale Shi, Wancang Cai, Xinchen Wang*, ACS Catal., 2019, 9, 8068-8072.

254. Photocatalytic overall water splitting by spatially-separated Rh and RhOx cocatalysts on polymeric carbon nitride nanosheets, Zhiming Pan, Sibo Wang, Pingping Niu, Minghui Liu, Xinchen Wang*, J. Catal., 2019, 379, 129-137.

253.Interfacial restructuration of carbon nitride polymers for visible-light photocatalysis. Feng Lin, Zihao Yu, Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2019, 55, 8235-8237.

252. An Organic Molecular Photocatalyst Releasing Oxygen from Water, Qinghe Li, Feng Liu, Feng Lin, Wei Lin, and Xinchen Wang*,ChemSusChem, 2019, 12,4854-4858.

251. Metalated carbon nitrides as base catalysts for efficient catalytic hydrolysis of carbonyl sulfide, Fangsong Guo, Shanrong Li, Yidong Hou,* Junkang Xu, Sen Lin and Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2019, 55, 11259-11262.

250.Photocarving Nitrogen Vacancies in a Polymeric Carbon Nitride for Metal-Free Oxygen Synthesis, Pengju Yang, Long Wang, Hangyu Zhuzhang, Ruirui Wang, Maria-Magdalena Titirici, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B Environ., 2019, 256, 117794.

249. Se-modified polymeric carbon nitride nanosheets with improved photocatalytic activities, Honghui Ou, Chao Tang, Yongfan Zhang, Abdullah M. Asiri, Maria-Magdalena Titirici, and Xinchen Wang*, J. Catal., 2019, 2019, 375, 104-112

248.Reducing the Exciton Binding Energy of Donor‐Acceptor‐Based Conjugated Polymers to Promote Charge‐Induced Reactions, Zhi-An Lan, Guigang Zhang, Xiong Chen*, Yongfan Zhang, Kai A. I. Zhang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58,10236 –10240

247.Enhancing Visible‐Light Hydrogen Evolution Performance of Crystalline Carbon Nitride by Defect Engineering, Wei Ren, Jiajia Cheng*, Honghui Ou, Caijin Huang, Maria‐Magdalena Titirici, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2019, 12, 3257-3262.

246.2D sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Hydrogen Production from Water, Enquan Jin, Zhian Lan, Qiuhong Jiang, Keyu Geng, Guosheng Li, Xinchen Wang, Donglin Jiang*, Chem, 2019, 5, 1632-1647

245.Combination of polyoxotantalate and metal sulfide: A new-type noblemetal-free binary photocatalyst Na8Ta6O19/Cd0.7Zn0.3S for highly efficient visible-light-driven H2 evolution, XueJun Zhou, Hao Yua, Dan Zhao, Xinchen Wang*, ShouTian Zheng*, Appl. Catal. B-Environ., 2019, 248, 423-429.

244. Modulation of Polymeric Carbon Nitrides via Supramolecular Preorganization for Efficient Photocatalytic Hydrogen Generation,Ling Yin, Sibo Wang, Can Yang, Shihuan Lyu, and Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2019, 12, 3320-3325.

243. Two-dimensional semiconducting covalent organic frameworks via condensation at arylmethyl carbon atoms,Shuai Bi, Can Yang, Wenbei Zhang, Junsong Xu, Lingmei Liu, Dongqing Wu, Xinchen Wang*, Yu Han, Qifeng Liang, and Fan Zhang*,Nat.Commun.,2019, 10: 2467.

242.Solvated Electrons for Photochemistry Syntheses Using Conjugated Carbon Nitride Polymers, Honghui Ou, Chao Tang, Xinru Chen, Min Zhou, Xinchen Wang*, ACS Catal., 2019, 9, 2949-2955.

241.Metal‐free Semiconductor Photocatalysis for sp2 C−H Functionalization with Molecular Oxygen, Meifang Zheng, Indrajit Ghosh, Burkhard König*, Xinchen Wang*, ChemCatChem, 2019, 11, 703-706.

240.Water-Soluble and Low-Toxic Ionic Polymer Dots as Invisible Security Ink for MultiStage Information Encryption, Dejian Chen, Caiyan Cui, Na Tong, Haifeng Zhou, Xinchen Wang, Ruihu Wang*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 1480–1486.

239.Polymeric Carbon Nitride/Reduced Graphene Oxide/Fe2O3: All-Solid-State Z-Scheme System for Photocatalytic Overall Water Splitting, Zhiming Pan, Guigang Zhang, and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 7102-7106.

238.Enhancement of Photocatalytic H2 Evolution on Pyrene-based Polymer Promoted by MoS2 and Visible Light, Shaohong Zang, Guigang Zhang, Zhi-An Lan, Dandan Zheng, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2019, 251, 102-111.

237.Polymeric Donor‐Acceptor Hetero‐structures for Enhanced Photocatalytic H2 Evolution without using Pt Cocatalysts, Shaohong Zang, Guigang Zhang, Pengju Yang, Dandan Zheng Xinchen Wang*, Chem. Eur. J., 2019, 25, 6102-6107.

236.A CO2 photoreduction heterogeneous cobalt-based cocatalyst constructed via in situ electrostatic adsorption deposition, Qinghe Li, Feng Lin, Feng Liu and Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2019, 55, 3903-3906.

235.A Borocarbonitride Ceramic Aerogel for Photoredox Catalysis, Zhishan Luo, Yuanxing Fang, Min Zhou, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 6033-6037.

234. Phosphorylation of Polymeric Carbon Nitride Photoanodes with Increased Surface Valence Electrons for Solar Water Splitting,Yuanxing Fang, Xiaochun Li, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2019, ChemSusChem 2019, 12,2605 –2608

233.Tailoring Grain Boundary Chemistry of Polymeric Carbon Nitride for Enhanced Solar Hydrogen Production and CO2 Reduction, Guigang Zhang*, Guosheng Li, Tobias Heil, Spiros Zafeiratos, Feili Lai, Aleksandr Savateev, Markus Antonietti and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 3433-3437.

232.Conjugated donor-acceptor polymer photocatalysts with electron-output “tentacles” for efficient hydrogen evolution, Zhi-An Lan, Wei Ren, Xiong Chen*, Yongfan Zhang, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2019, 245, 596-603.

231.Dyadic promotion of photocatalytic aerobic oxidation via the Mott-Schottky effect enabled by nitrogen-doped carbon from imidazolium-based ionic polymer, Hong Zhong, Can Yang, Lizhou Fan, Zhihua Fu, Xue Yang, Xinchen Wang and Ruihu Wang*, Energy Environ. Sci. 2019, 12, 418-425.

230.Carbon Vacancies in a Melon Polymeric Matrix Promote Photocatalytic Carbon Dioxide Conversion, Pengju Yang, Hangyu Zhuzhang, Ruirui wang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 1134-1137.

229. Template-free synthesis of carbon-doped boron nitride nanosheets for enhanced photocatalytic hydrogen evolution, Liuyong Chen, Min Zhou, Zhishan Luo, Muhammad Wakeel, Abdullah M. Asiri, and Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2019, 241, 246-255.

228.Direct hydroxylation of benzene to phenol on h-BCN nanosheets in the presence of FeCl3 and H2O2 under visible light, Bo Wang, Masakazu Anpo*, Jing Lin, Can Yang, Yongfan Zhang, Xinchen Wang*, Catal. Today, 2019, 324, 73-82.

227.Crystalline Carbon Nitride Semiconductors for Photocatalytic Water Splitting, Lihua Lin, Zhiyang Yu, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 6164-6175.

226.LiCl as Phase‐Transfer Catalysts to Synthesize Thin Co2P Nanosheets for Oxygen Evolution Reaction, Zhiming Pan, Pingping Niu, Yidong Hou*, Yuanxing Fang, Minghui Liu and Xinchen Wang*,ChemSusChem, 2019, 12, 1911-1915.

225.Cobalt-based cubane molecular co-catalysts for photocatalytic water oxidation by polymeric carbon nitrides,Zhishan Luo, Min Zhou, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2018, 238, 664-671

224.Bioinspired cobalt cubanes with tunable redox potentials for photocatalytic water oxidation and CO2 reduction, Zhishan Luo, Yidong Hou*, Jinshui Zhang, Sibo Wang and Xinchen Wang*, Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 2331–2339.

223.Synthesis of Polymeric Carbon Nitride Films with Adhesive Interfaces for Solar Water Splitting Devices, Yuanxing Fang, Xiaochun Li, and Xinchen Wang*, ACS Catal., 2018, 8, 8774–8780

222.Layered Heterostructures of Ultrathin Polymeric Carbon Nitride and ZnIn2S4 Nanosheets for Photocatalytic CO2 Reduction, Min Zhou, Sibo Wang, Pengju Yang, Zhishan Luo, Rusheng Yuan, Abdullah M. Asiri, Muhammad Wakeel, Xinchen Wang*, Chem. Eur. J., 2018, 24, 18529-18534.

221.Structure‐Mediated Charge Separation in Boron Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic Oxidation of Alcohol, Min Zhou, Pengju Yang, Sibo Wang, Zhishan Luo, Caijin Huang and Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2018, 11, 3949-3955

220.Functional Conjugated Polymers for CO2 Reduction Using Visible Light, Can Yang, Wei Huang, Lucas Caire da Silva, Kai A. I. Zhang, Xinchen Wang*,Chem. Eur. J., 2018, 44, 17454-17458.

219.New two-dimensional porous graphitic carbon nitride nanosheets for highly efficient photocatalytic hydrogen evolution under visible-light irradiation, Longshuai Zhang, Ning Ding, Jionghua Wu, Kodai Iwasaki, Lihua Lin, Yuichi Yamaguchi, Yuko Shibayama, Jiangjian Shi, Huijue Wu, Yanhong Luo, Kazuya Nakata, Dongmei Li,* Xinchen Wang, Akira Fujishima* and Qingbo Meng*, Catal. Sci. Technol., 2018, 8, 3846-3852

218.Recent advances in visible light-driven water oxidation and reduction in suspension systems, Dan Kong, Yun Zheng, Marcin Kobielusz, Yiou Wang, Zhiming Bai, Wojciech Macyk*, Xinchen Wang* and Junwang Tang*, Mater. Today, 2018, 21, 897-924.

217.Coating polymeric carbon nitride photoanodes on conductive Y:ZnO nanorod arrays for overall water splitting, Yuanxing Fang, Yuntao Xu, Xiaochun Li, Yiwen Ma and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 9749-9753.

216.Ionothermal Synthesis of Triazine-Heptazine Based Co-frameworks with Apparent Quantum Yields of 60 % at 420 nm for Solar Hydrogen Production from “Sea Water”, Guigang Zhang,* Lihua Lin, Guosheng Li, Yongfan Zhang, Aleksandr Savateev, Spiros Zafeiratos, Xinchen Wang* and Markus Antonietti, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 9372-9376

215.Biomimetic Donor-Acceptor Motifs in Conjugated Polymers for Promoting Exciton Splitting and Charge Separation, Honghui Ou, Xinru Chen, Lihua Lin, Yuanxing Fang and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 8729-8733.

214.Photochemical Construction of Carbonitride Structures for Red-Light Redox Catalysis, Pengju Yang,Ruirui Wang, Min Zhou and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 8674-8677.

213.Unprecedented Centimeter‐Long Carbon Nitride Needles: Synthesis, Characterization and Applications, Jesús Barrio, Lihua Lin, Pilar Amo‐Ochoa, Jonathan Tzadikov, Guiming Peng, Jingwen Sun, Félix Zamora, Xinchen Wang and Menny Shalom*, Small, 2018, 14, 1800633.

212.Design of a Unique Energy-Band Structure and Morphology in a Carbon Nitride Photocatalyst for Improved Charge Separation and Hydrogen Production, Jesús Barrio, Lihua Lin, Xinchen Wang and Menny Shalom*, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 519-530.

211.Polymeric Carbon Nitride with Localized Aluminum Coordination Sites as a Durable and Efficient Photocatalyst for Visible Light Utilization, Chi Hun Choi, Lihua Lin, Suji Gim, Shinbi Lee, Hyungjun Kim, Xinchen Wang and Wonyong Choi*, ACS Catal., 2018, 8, 4241-4256.

210.Efficient development of Type-II TiO2 heterojunction using electrochemical approach for an enhanced photoelectrochemical water splitting performance, Yuanxing Fang, Yiwen Ma and Xinchen Wang*, Chinese J Catal., 2018, 39, 438-445.

209.Template-Free Synthesis of Hollow G-C3N4 Polymer with Vesicle Structure for Enhanced Photocatalytic Water Splitting, Yang Chen* and Xinchen Wang, J. Phys. Chem. C, 2018,122, 3786-3793.

208.Photocatalytic CO2 conversion by polymeric carbon nitrides, Yuanxing Fang and Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2018, 54, 5674-5687.

207.Boron Carbon Nitride Semiconductors Decorated with CdS Nanoparticles for Photocatalytic Reduction of CO2, Min Zhou, Sibo Wang, Pengju Yang, Caijin Huang and Xinchen Wang*, ACS Catal., 2018, 8, 4928-4936.

206.Crystalline carbon nitride semiconductors prepared at different temperatures for photocatalytic hydrogen production, Lihua Lin, Wei Ren, Chong Wang, Abdullah M. Asiri, Jian Zhang and Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2018, 231, 234-241.

205.A perovskite oxide LaCoO3 cocatalyst for efficient photocatalytic reduction of CO2 with visible light, Jiani Qin, Lihua Lin and Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2018, 54, 2272-2275.

204.Metal-Free Dehydrogenation of N-Heterocycles by Ternary h-BCN Nanosheets with Visible Light, Meifang Zheng, Jiale Shi, Tao Yuan, and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 5487-5491.

203.Polymeric carbon nitride nanomesh as an efficient and durable metal-free catalyst for oxidative desulfurization, Lijuan Shen, Ganchang Lei, Yuanxing Fang, Yanning Cao, Xinchen Wang* and Lilong Jiang*, Chem. Commun., 2018, 54, 2475-2478.

202.Across the Board: Xinchen Wang, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2018, 11, 327-329.

201.Gold Plasmon-Induced Photocatalytic Dehydrogenative Coupling of Methane to Ethane on Polar Oxide Surfaces, Lingshu Meng,Zhenye Chen, Zhiyun Ma, Sha He, Yidong Hou, Hao-Hong Li, Rusheng Yuan, Xi-He Huang, Xuxu Wang, Xinchen Wang and Jinlin Long*, Energy Environ. Sci. 2018, 11, 294-298.

200.Black Phosphorus and Polymeric Carbon Nitride Heterostructure for Photoinduced Molecular Oxygen Activation, Yun Zheng, Zhihao Yu, Honghui Ou, Abdullah M. Asiri, Yilin Chen and Xinchen Wang*, Adv. Fun. Mater., 2018, 28, 1705407.

199.Cobalt manganese spinel as an effective cocatalyst for photocatalytic water oxidation, Linzhu Zhang, Can Yang, Zailai Xie, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2018, 224, 886-894.

198.Photocatalytic Oxygen Evolution from Functional Triazine-based Polymers with Tunable Band Structure, Zhi-An Lan, Yuanxing Fang, Yongfang Zhang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 470-474.

197.Metal-organic frameworks for solar energy conversion by photoredox catalysis, Yuanxing Fang, Yiwen Ma, Meifang Zheng, Pengju Yang, Abdullah M. Asiri, Xinchen Wang*, Coordin. Chem. Rev., 2018, 373, 83-115.

196.Formation of Heterostructures via Direct Growth CN on h-BN Porous Nanosheets for Metal-free Photocatalysis, Zuoli He, Chuhyung Kim, Lihua Lin, Tae Hwa Jeon, Sen Lin, Xinchen Wang*, Wonyong Choi*, Nano Energy, 2017,42, 58-68.

195.Bio-templated Fabrication of Metal-Free Boron Carbonitride Tubes for Visible Light Photocatalysis, Liuyong Chen, Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2017, 53, 11988-11991.

194.Assembly of protonated mesoporous carbon nitrides with co-catatalytic [Mo3S13]2- clusters for photocatalytic hydrogen production, Fangsong Guo, Yidong Hou*, Abdullah M. Asiri, Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2017, 53, 13221-13224.

193.Metal-Free Photocatalyst for H2 Evolution in Visible to Near-Infrared Region: Black Phosphorus/Graphitic Carbon Nitride, Mingshan Zhu, Sooyeon Kim, Liang Mao, Mamoru Fujitsuka* , Junying Zhang , Xinchen Wang, and Tetsuro Majima*, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 13234-13242.

192.Phenyl-doped graphitic carbon nitride: photoluminescence mechanism and latent fingerprint imaging, Zhiping Song, Zhihong Li, Lihua Lin, Yongfan Zhang, Tianran Lin, Ling Chen, Zhuang Cai, Sen Lin, Liangqia Guo,* Fengfu Fu and Xinchen Wang, Nanoscale, 2017, 9, 17737-17742.

191.Substantial Cyano-Substituted Fully sp2-Carbon-Linked Framework: Metal-Free Approach and Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution, Shuai Bi, Zhi-an Lan, Silvia Paasch, Wenbei Zhang, Yafei He, Chao Zhang, Feng Liu, Dongqing Wu, Xiaodong Zhuang*, Eike Brunner, Xinchen Wang, Fan Zhang*, Adv. Fun. Mater., 2017, 27, 1703146.

190.Modulating Crystallinity of Graphitic Carbon Nitride for Photocatalytic Oxidation of Alcohols, Min Zhou, Pengju Yang, Rusheng Yuan*, Abdullah M. Asiri, Muhammad Wakeel, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2017, 10,4451-4456

189.Optimizing Optical Absorption, Exciton Dissociation, and Charge Transfer of a Polymeric Carbon Nitride with Ultrahigh Solar Hydrogen Production Activity, Guigang Zhang*, Guosheng Li, Zhi-an Lan, Linhua Lin, Aleksandr Savateev, Tobias Heil, Spyridon Zafeiratos, Xinchen Wang*, Markus Antonietti*, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 13445-13449.

188. Metal-Free Boron-Containing Heterogeneous Catalysis, Yuanxing Fang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 15506-15518.

187. Facile synthesis of graphitic carbon nitride from amino acid and urea forphotocatalytic H2 production,Guosheng Li,Jiale Shi,Guigang Zhang,Yuanxing Fang,Masakazu Anpo,Xinchen Wang*,Res. Chem. Intermed., 2017, 43:5137–5152.

186.Carbon Nitride Aerogels for the Photoredox Conversion of Water, Honghui Ou, Pengju Yang, Lihua Lin, Masakazu Anpo, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 10905-10910.

185. Surface Engineering of Graphitic Carbon Nitride Polymers with Cocatalysts for Photocatalytic Overall Water Splitting, Guigang Zhang, Zhi-An Lan and Xinchen Wang*, Chem. Sci., 2017, 8, 5261-5274.

184.Ni-Co layered double hydroxides cocatalyst for sustainable oxygen photosynthesis, Mingwen Zhang, Zhishan Luo, Min Zhou, Guiguang Zhang, Khalid A. Alamary, Layla A. Taib, Abdullah M. Asiri and Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2017, 210, 454-461.

183.Sulfur-Doped Carbon Nitride Polymers for Photocatalytic Degradation of Organic Pollutant and Reduction of Cr(VI),Yun Zheng, Zihao Yu, Feng Lin, Fangsong Guo, Khalid A. Alamary, Layla A. Taib, Abdullah M. Asiri and Xinchen Wang*, Molecules., 2017, 22, 572

182.Functional carbon nitride materials - design strategies for electrochemical devices, Fabian K. Kessier, Yun Zheng, Dana Schwara, Christoph Merschjann, Wolfgang Schnick, Xinchen Wang and Michael J. Bojdys*, Nat. Rev. Mater., 2017, 2, 17030.

181.Photocatalytic Overall Water Splitting by Conjugated Semiconductors with Crystalline Poly(triazine imide) Frameworks, Lihua Lin, Chong Wang, Wei Ren, Honghui Ou, Yongfan Zhang and Xinchen Wang*, Chem. Sci., 2017, 8, 5506-5511.

180. Carbon doped BN nanosheets for the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene, Fangsong Guo, Pengju Yang, Zhiming Pan, Xu-Ning Cao, Zailai Xie* and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 8231-8235.

179.Synthesis of Layered Carbonitrides from Biotic Molecules for Photoredox Transformations, Can Yang, Bo Wang, Linzhu Zhang, Ling Yin, and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 6627-6631

178.Tri-s-triazine-Based Crystalline Carbon Nitride Nanosheets for an Improved Hydrogen Evolution, Honghui Ou, Lihua Lin, Yun Zheng, Pengju Yang, Yuanxing Fang, and Xinchen Wang*, Adv. Mater., 2017, 29, 1700008.

177.Eco-Friendly Photochemical Production of H2O2 through O2 Reduction over Carbon Nitride Frameworks Incorporated with Multiple Hetero-Elements, Gun-hee Moon, Mamoru Fujitsuka, Sooyeon Kim, Tetsuro Majima, Xinchen Wang and Wonyong Choi*, ACS Catal., 2017, 7, 2886-2895

176.Efficient photoelectrochemical hydrogen production over p-Si nanowire arrays coupled with molybdenum–sulfur clusters, Yidong Hou*, Zezhou Zhu, Yan Xu, Fangsong Guo, Jinshui Zhang, Xinchen Wang, Int. J. Hydrog. Energy, 2017, 42, 2838-2836.

175.Molecular pore-wall engineering of mesozeolitic conjugated polymers for photoredox hydrogen production with visible light, Mingwen Zhang,Jinshui Zhang,Yan Chen and Xinchen Wang*, Journal of Energy Chemistry, 2017, 26, 87-92.

174.Visible-light reduction CO2 with dodecahedral zeolitic imidazolate framework ZIF-67 as an efficient co-catalyst, Jiani Qin, Sibo Wang and Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2017, 209, 476-482.

173.A Facile Steam Reforming Strategy to Delaminate Layered Carbon Nitride Semiconductors for Photoredox Catalysis, Pengju Yang, Honghui Ou, Yuanxing Fang and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 3992-3996

172.Cubic mesoporous carbon nitride polymers with large cage-type pores for visible light photocatalysis, Baihua Long, Yun Zheng, Lihua Lin, Khalid A. Alamary, Abdullah M. Asiri and Xinchen Wang*,J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 16179-16188.

171.Decorating CoP and Pt Nanoparticles on g-C3N4 Nanosheets to Promote Overall Water Splitting by Conjugated Polymers, Zhiming Pan, Yun Zheng, Fangsong Guo, Pingping Niu and Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2017, 10, 87-90.

170.Conjugated Polymers: Catalysts for Photocatalytic Hydrogen Evolution, Guigang Zhang, Zhi-An Lan, and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 15712-15727.

169.Precise Formation of a Hollow Carbon Nitride Structure with a Janus Surface to Promote Water Splitting by Photoredox Catalysis, Dandan Zheng, Xu-Ning Cao and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 11512-11516.

168.Molecular Engineering of Conjugated Poly-Benzothiadiazoles for Enhanced Hydrogen Photosynthesis, Can Yang, Beatriz Chiyin Ma, Linzhu Zhang, Sen Lin, Saman Ghasimi, Katharina Landfester, Kai A.I. Zhang* and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 9202-9206.

167.Microwave-assisted fabrication of porous hematite photoanodes for efficient solar water splitting, Yidong Hou*, Chong Zheng, Zezhou Zhu and Xinchen Wang,Chem. Commun., 2016, 52, 6888-6891.

166.Tri-s-triazine-based Crystalline Graphitic Carbon Nitrides for Highly Efficient Hydrogen Evolution Photocatalysis, Lihua Lin, Honghui Ou, Yongfan Zhang and Xinchen Wang*, ACS Catal., 2016, 6, 3921-3931.

165.A facile synthesis of Br-modified g-C3N4 semiconductors for photoredox water splitting, Zhi-An Lan, Guigang Zhang, and Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2016, 192, 116-125.

164.Overall water splitting by Pt/g-C3N4 photocatalysts without using sacrificial agents, Guigang Zhang, Zhi-An Lan, Lihua Lin, Sen Lin and Xinchen Wang*, Chem. Sci., 2016, 7, 3062-3066.

163.Ultrafine Cobalt Catalysts on Covalent Carbon Nitride Frameworks for Oxygenic Photosynthesis, Guigang Zhang, Shaohong Zang, Lihua Lin, Zhi-An Lan, Guosheng Li, Xinchen Wang*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 2287-2296.

162.Invisible Security Inks Based on Water-Soluble Graphitic Carbon Nitride Quantum Dots, Zhiping Song, Tianran Lin, Lihua Lin, Sen Lin, Fengfu Fu, Xinchen Wang,* Liangqia Guo*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2773-2777.

161.Facile synthesis and enhanced visible-light photoactivity of DyVO4/g-C3N4 composite semiconductors, Huiquan Li, Yuxing Liu, Yumin Cui, Wenbao Zhang, Cong Fu, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2016, 183, 426-432.

160.Condensed and low-defected graphitic carbon nitride with enhanced photocatalytic hydrogen evolution under visible light irradiation, Yanjuan Cui*, Guigang Zhang, Zhenzhen Lin, Xinchen Wang, Appl. Catal. B-Environ., 2016, 181, 413-419.

159.Imidazolium ionic liquids, imidazolylidene-heterocyclic carbenes, and zeolitic imidazolate frameworks for CO2 capture and photochemical reduction, Sibo Wang, and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2308-2320.

158.Layering MoS2 on soft hollow g-C3N4 nanostructures for photocatalytic hydrogen evolution, Dandan Zheng, Guigang Zhang, Yidong Hou*, Xinchen Wang, Appl. Catal. A-General, 2016, 521, 2-8.

157.Template-free synthesis of graphitic carbon nitride hollow spheres for photocatalytic degradation of organic pollutants, Yanjuan Cui*, Yubin Tang, Xinchen Wang, Materials Letters, 2015, 161, 197-200.

156.Photocatalytic water oxidation by layered Co/h-BCN hybrids, Mingwen Zhang, Zhishan Luo, Min Zhou, Caijin Huang, Xinchen Wang*, Science China Materials, 2015, 58, 867-876.

155.The Function-Led Design of Z Scheme Photocatalytic Systems Based on Hollow Carbon Nitride Semicondutors, Dandan zheng, Chenyang Pang and Xinchen Wang*, Chemical Communications, 2015, 51, 17467-17470.

154.Carbon-doped BN nanosheets for metal-free photoredox catalysis, Caijin Huang, Cheng Chen, Mingwen Zhang, Lihua Lin, Xinxin Ye, Sen Lin, Markus Antonietti and Xinchen Wang*, Nat. Commun., 2015, 6, 7698.

153.Cobalt Selenide: A Versatile Cocatalyst for Photocatalytic Water Oxidation with Visible Light, Guigang Zhang, Shaohong Zang, Zhi-An Lan, Caijin Huang*, Guosheng Li, and Xinchen Wang*, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 17946-17950.

152.Two-dimensional covalent carbon nitride nanosheets: Synthesis, functionalization, and applications, Jinshui Zhang, Yan Chen and Xinchen Wang*, Energy Environ. Sci. 2015, 8, 3092-3108.

151.Integrating CdS quantum dots on hollow graphitic carbon nitride nanospheres for hydrogen evolution photocatalysis, Dandan Zheng, Guigang zhang, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2015, 179, 479-488.

150.A Unique Ternary Semiconductor-(Semiconductor/Metal) Nano-Architecture for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, Tao-Tao Zhuang, Yan Liu, Meng Sun, Shen-Long Jiang, Ming-Wen Zhang, Xin-Chen Wang, Qun Zhang, Jun Jiang*, and Shu-Hong Yu*, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 11495-11500.

149.Shell-Engineering of Hollow g-C3N4 Nanospheres via Copolymerization for Photocatalytic Hydrogen Evolution, Dandan Zheng, Chenyang Pang, Yuxing Liu, and Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2015, 51, 9706-9709.

148.Photocatalytic reduction of CO2 by graphitic carbon nitride polymers derived from urea and barbituric acid, Jiani Qin, Sibo Wang, He Ren, Yidong Hou and Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2015, 179, 1-8.

147.Graphitic Carbon Nitride Polymers toward Sustainable Photoredox Catalysis, Yun Zheng, Lihua Lin, Bo Wang and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 12868-12884.

146.Solar Water Splitting at λ=600 nm: A Step Closer to Sustainable Hydrogen Production, Jinshui Zhang and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 7230-7232.

145.Merging Surface Organometallic Chemistry with Graphitic Carbon Nitride Photocatalysis for CO2 Photofixation, Guigang Zhang, Zhi-An Lan, and Xinchen Wang*, ChemCatChem, 2015, 7, 1422-1423.

144.Multifunctional Metal-Organic Frameworks for Photocatalysis, Sibo Wang, Xinchen Wang*, Small, 2015, 11, 3097-3112.

143.Sol Processing of Conjugated Carbon Nitride Powders towards Thin-Film Fabrication, Jinshui zhang, Mingwen Zhang, Lihua Lin, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 6297-6301.

142. Surface Modification of Carbon Nitride Polymers by Core–Shell Nickel/Nickel Oxide Cocatalysts for Hydrogen Evolution Photocatalysis, Guigang Zhang, Guosheng Li, Xinchen Wang*, ChemCatChem, 2015, 7, 2864-2870.

141.Facile Synthesis and Enhanced Visible-Light Photocatalysis of Graphitic Carbon Nitride Composite Semiconductors, Huiquan Li, Yuxing Liu, Xing Gao, Cong Fu, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2015, 8, 1189-1196.

140.Mesoporous Carbon Nitride-Tungsten Oxide Composites for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution, Kamalakannan Kailasam*, Anna Fischer*, Guigang Zhang, Jinshui Zhang, Michael Schwarze, Marc Schröder, Xinchen Wang, Reinhard Schomäcker, Arne Thomas, ChemSusChem, 2015, 8, 1404-1410.

139.Post-annealing reinforced hollow carbon nitride nanospheres for hydrogen photosynthesis, Dandan Zheng, Caijing Huang*, Xinchen Wang*, Nanoscale, 2015, 7, 465-470.

138.Layered Co(OH)(2) Deposited Polymeric Carbon Nitrides for Photocatalytic Water Oxidation, Guigang Zhang , Shaohong Zang , Xinchen Wang *, ACS Catal., 2015, 5, 941–947.

137.Dispersing molecular cobalt in graphitic carbon nitride frameworks for photocatalytic water oxidation, Guigang Zhang, Caijin Huang*, Xinchen Wang*, Small, 2015, 11, 1215-1221.

136.Photocatalytic CO2 reduction by CdS promoted with a zeolitic imidazolate framework, Sibo Wang, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B-Environ., 2015, 162, 494-500.

135.A stable ZnCo2O4 cocatalyst for photocatalytic CO2 reduction, Sibo Wang, Zhengxin Ding*, Xinchen Wang*, Chem. Commun., 2015, 51, 1517-1519.

134.Development of a Stable MnCo2O4 Cocatalyst for Photocatalytic CO2 Reduction with Visible Light, Sibo Wang, Yidong Hou, Xinchen Wang*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 4327–4335.

133.Cobalt sulfide modified graphitic carbon nitride semiconductor for solar hydrogen production, Yongsheng Zhu, Yan Xu, Yidong Hou*, Zhengxin Ding, Xinchen Wang, Int. J. Hydrog. Energy, 2014, 39, 11873-11879.

132.Synthesis of Ferrocene-Modified Carbon Nitride Photocatalysts by Surface Amidation Reaction for Phenol Synthesis, Xiangju Ye, Yun Zheng and Xinchen Wang*, Chin. J. Chem., 2014, 32, 498-506.

131.The effect of the pore-wall structure of carbon nitride on photocatalytic CO2 reduction under visible light, Kazuhiko Maeda,* Ryo Kuriki, Mingwen Zhang, Xinchen Wang and Osamu Ishitani, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 15146-15151.

130.Photocatalytic hydrogen production over carbon nitride loaded with WS2 as cocatalyst under visible light, Yidong Hou*, Yongsheng Zhu, Yan Xu, Xinchen Wang, Appl. Catal. B-Environ., 2014, 156, 122-127.

129.Photochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization Using Polymeric Semiconductor Mesoporous Graphitic Carbon Nitride, Sajjad Dadashi-Silab, Mehmet Atilla Tasdelen, Baris Kiskan, Xinchen Wang, Markus Antonietti, Yusuf Yagci1*, Macromol. Chem. Phys., 2014, 215, 675-681.

128.Activation of n -> pi* Transitions in Two-Dimensional Conjugated Polymers for Visible Light Photocatalysis, Yan Chen, Bo Wang, Sen Lin, Yongfan Zhang, Xinchen Wang*, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 29981-29989.

127.Semiconductor–redox catalysis promoted by metal–organic frameworks for CO2 reduction, Sibo Wang, Jinliang Lin, Xinchen Wang*, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 14656-14660.

126.Water oxidation electrocatalysis by a zeolitic imidazolate framework, Sibo Wang, Yidong Hou, Sen Lin, Xinchen Wang*, Nanoscale, 2014, 6, 9930-9934.

125.Helical Graphitic Carbon Nitrides with Photocatalytic and Optical Activities, Yun Zheng, Lihua Lin, Xiangju Ye, Fangsong Guo and Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 11926-11930.

124.Semiconductor heterojunction photocatalysts: design, construction, and photocatalytic performances, Huanli Wang, Lisha Zhang*, Zhigang Chen, Junqing Hu, Shijie Li, Zhaohui Wang, Jianshe Liu*,, Xinchen Wang,* Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5234-5244.

123.Integration of [(Co(bpy)3]2+ Electron Mediator with Heterogeneous Photocatalysts for CO2 Conversion, Jinliang Lin, Yidong Hou, Yun Zheng and Xinchen Wang,* Chem. An Asian J., 2014, 9, 2468-2474.

122.Molecular Doping of Carbon Nitride Photocatalysts with Tunable Bandgap and Enhanced Activity, Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Sen Lin, Xianzhi Fu, Xinchen Wang,* Journal of Catalysis, 2014, 310, 24-30.

121. Carbon Nitride Polymeric Semiconductor for Photocatalysis, Jinshui Zhang, Bo Wang, Xinchen Wang*, Progress in Chemistry, 2014,29, 19-29.

120. Nanospherical Carbon Nitride Frameworks with Sharp Edges Accelerating Charge Collection and Separation at SoftPhotocatalytic Interface, Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Can Yang, Xinchen Wang*, Adv. Mater. 2014, 26, 4121-4126.

119.Ionic Liquid Promoted Synthesis of Conjugated Carbon Nitirde Photocatalysts from Urea, Zhenzhen Lin, Xinchen Wang*, ChemSusChem, 2014, 7, 1547-1550.

118.Metal-free Disinfection Effect Induced by Graphitic Carbon Nitride Polymers with Visible Light Illumination, Jianhui Huang, Wingkei Ho,Xinchen Wang*, Chem. Commun, 2014, 50,4338-4340.

117.Two Dimensional Conjugated Polymers with Enhanced Optical Absorption and Charge Separation for Photocatalytic Hydrogen Evolution,Mingwen Zhang, Xinchen Wang*, Energy & Environ. Sci. 2014, 7, 1902-1906.

116. Selective Oxidation of Benzene to Phenol by Fe-CN/TS-1 Catalysts under Visible Light Irradiation, Xiangju Ye, Yanjuan Cui, Xiaoqing Qiu, Xinchen Wang*, Appl. Catal. B: Environ. 2014, 152-153, 383-389.

115.Cobalt Imidazolate Metal–Organic Frameworks Photosplit CO2 under Mild Reaction Conditions, Sibo Wang, Wangshu Yao, Jinliang Lin, Zhengxin Ding, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 1034-1038.

114.Thermally-induced desulfurization and conversion of guanidine thiocyanate into graphitic carbon nitride catalysts for hydrogen photosynthesis, Baihua Long, Jinliang Lin, Xinchen Wang*, J. Mater. Chem. A 2014, 2,2942-2951.

113.Ferrocene-Modified Carbon Nitride for Direct Oxidation of Benzene to Phenol with Visible Light, Xiangju Ye, Yanjuan Cui, Xinchen Wang,* ChemSusChem 2014, 7, 738-742.

112.Photochemical Reduction of CO2 by Graphitic Carbon Nitride Polymers, Jinliang Lin, Zhiming Pan, Xinchen Wang*, ACS Sustainable Chem. & Eng. 2014, 2, 353-358.

111.Iodine Modified Carbon Nitride Semiconductors as Visible Light Photocatalysts for Hydrogen Evolution, Guigang Zhang, Mingwen Zhang, Xiaoqing Qiu, Xinchen Wang,* Adv. Mater., 2014, 26, 805-809.

110. A 3D Hybrid Praseodymium-Antimony-Oxochloride Compound: Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation and Photocatalytic Properties, Guodong Zou, Guigang Zhang, Bing Hu1, Jianrong Li, Meiling Feng, Xinchen Wang, Xiaoying Huang,* Chem.-Eur. J., 2013, 19, 15396-15403.

109.A facile synthesis of covalent carbon nitride photocatalysts by Co-polymerization of urea and phenylurea for hydrogen evolution, Guigang Zhang, Xinchen Wang*, J. Catal., 2013, 307, 246-253.

108.Water Dispersible, Highly Graphitic and Nitrogen-Doped Carbon Nanobubbles, Sebastian Soll, Tim-Patrick Fellinger, Xinchen Wang, Qiang Zhao, Markus Antonietti, Jiayin Yuan,* Small, 2013, 9, 4135-4141.

107.A TaON nano-photocatalyst with low surface reduction defects for effective mineralization of chlorophenols under visible light irradiation, Yan Chen, Shijing Liang, Linrui Wen, Weiming Wu, Rusheng Yuan, Xinchen Wanga, Ling Wu*, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 12742-12747.

106.Nanostructure Engineering and Doping of Conjugated Carbon Nitride Semiconductors for Hydrogen Photosynthesis, Zhenzhen Lin, Xinchen Wang,* Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 1735-1738.

105.Carbon Nitride for the Selective Oxidation of Aromatic Alcohols in Water under Visible Light, Baihua Long, Zhengxin Ding, Xinchen Wang,* ChemSusChem 2013, 6, 2074-2078.

104.Molecular and Textural Engineering of Conjugated Carbon Nitride Catalysts for Selective Oxidation of Alcohols with Visible Light, Yan Chen, Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Xinchen Wang,* Chem. Sci. 2013, 4, 3244-3248.

103.Angewandte Author Profile, Xinchen Wang,* Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 9610.

102.Room Temperature Synthesis of Heptazine-Based Microporous Polymer Networks as Photocatalysts for Hydrogen Evolution.Kamalakannan Kailasam , * Johannes Schmidt , Hakan Bildirir ,Guigang Zhang , Siegfried Blechert , Xinchen Wang , Arne Thomas, * Macromol. Rapid Commun., 2013, 34, 1008-1013.

101.Advances in Photocatalysis in China. Yun Zheng, Zhiming Pan, Xinchen Wang,* Chinese Journal of Catalysis 2013, 34, 324-535.

100.From Melamine-Cyanuric Acid Supramolecular Aggregates to Carbon Nitride Hollow Spheres. Young-Si Jun, Eun Zoo Lee, Xinchen Wang, Won Hi Hong,* Galen D. Stucky, Arne Thomas,* Adv. Fun. Mater., 2013, 23, 3661-3667.

99.Chemical Synthesis and Applications of Graphitic Carbon Nitride, Jinshui Zhang, Bo Wang, Xinchen Wang,* Acta Phys Chim Sin, 2013, 29, 1865-1876

98.Electro- and Photochemical Water Oxidation on Ligand-free Co3O4 Nanoparticles with Tunable Sizes. Marek Grzelczak,* Jinshui Zhang,Johannes Pfrommer, Jürgen Hartmann, Matthias Driess, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* ACS Catal., 2013, 3, 383–388

97.Exfoliated Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Catalysts for Hydrogen Evolution under Visible Light, Shubin Yang,* Yongji Gong, Jinshui Zhang, Liang Zhan, Lulu Ma, Zheyu Fang, Robert Vajtai, Xinchen Wang,* Pulickel M. Ajayan,* Adv. Mater. 2013, 25, 2452-2456

96.Layered Nanojunctions for Hydrogen-Evolution Catalysis, Yidong Hou, Anders B. Laursen, Jinshui Zhang, Guigang Zhang, Yongsheng Zhu, Xinchen Wang,* Søren Dahl, Ib Chorkendorff,* Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 3621-3625

95.Ionic Liquid Co-catalyzed Artificial Photosynthesis of CO,Jinliang Lin, Zhengxin Ding, Yidong Hou, Xinchen Wang,* Scientific Reports, 2013, 3, 1056.

94.An Optimized and General Synthetic Strategy for Fabrication of Polymeric Carbon Nitride Nanoarchitectures, Jinshui Zhang, Fangsong Guo, XinchengWang,* Adv. Fun. Mater., 2013, 23, 3008-3014.

93.Photocatalyticdegradation of benzene in gas phase by nanostructured BiPO4 catalysts, Baihua Long, Jianhui Huang, Xinchen Wang, Progress in Natural Science: Materials International, 2012, 22, 644-653.

92.Bioinspired hollow semiconductor nanospheres as photosynthetic nanoparticles, Jianhua sun, Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Markus Antonietti, Xianzhi Fu, Xinchen Wang,* Nat. Commun., 2012, 3, 1139.

91.Construction of Conjugated Carbon Nitride Nanoarchitectures in Solution at Low Temperatures for Photoredox Catalysis, Yanjuan Cui, Zhengxin Ding, Xianzhi Fu, Xinchen Wang,* Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 11814-11817.

90.A Facile Band Alignment of Polymeric Carbon Nitride Semiconductors to Construct Isotype Heterojunctions, Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Rui-Qing Sun, Xinchen Wang,* Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 10145-10149.

89.A Green Chemistry of Graphene: Photochemical Reduction towards Monolayer Graphene Sheets and the Role of Water Adlayers, Xin-Hao Li,* Jie-Sheng Chen, Xinchen Wang, Manfred E. Schuster, Robert Schlçgl, Markus Antonietti, ChemSusChem, 2012, 5, 642-646.

88.Crumpled Nitrogen-Doped Graphene Nanosheets with Ultrahigh Pore Volume for High-Performance Supercapacitor, Zhenhai Wen, Xinchen Wang, Shun Mao, Zheng Bo, Haejune Kim, Shumao Cui, Ganhua Lu, Xinliang Feng,* Junhong Chen,* Adv. Mater., 2012, 24, 5610-5616.

87.mpg-C3N4 as a solid base catalyst for Knoevenagel condensations and transesterification reactions, Fangzheng Su,* Markus Antonietti, Xinchen Wang,* Catal. Sci. Technol., 2012, 2, 1005-1009.

86.Modification of Carbon Nitride Photocatalysts by Copolymerization with Diaminomaleonitrile, Huarong Zheng, Jinshui Zhang, Xinchen Wang,* Xianzhi Fu, Acta Phys.-Chim.Sin., 2012, 28, 2336-2342.

85.Polymeric Graphitic Carbon Nitride for Heterogeneous Photocatalysis, Xinchen Wang, Siegfried Blechert, Markus Antonietti,* ACS Catal., 2012, 2, 1596-1606.

84.Carbon Nitride-Catalyzed Photoredox C-C Bond Formation with N-Aryltetrahydroisoquinolines, Lennart Molmann, Moritz Baar, Julian Rieb, Markus Antonietti, Xinchen Wang, Siegfried Blecherta,* Adv. Synth. Catal., 2012. 354. 1909-1913.

83.Synthesis of Carbon Nitride Semiconductors in Sulfur Flux for Water Photoredox Catalysis, Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Guigang Zhang, Xinchen Wang,* ACS Catal., 2012, 2, 940-948.

82.Mesoporousg-C3N4 nanorods as multifunctional supports of ultra?ne metal nanoparticles: hydrogen generation from water and reduction of nitrophenol with tandem catalysis in one step, Xinhao Li,* Xinchen Wang, Markus Antonietti, Chem. Sci., 2012, 3, 2170–2174.

81.Mesoporous Graphitic Carbon Nitride as a Heterogeneous Visible Light Photoinitiator for Radical Polymerization, Baris Kiskan, Jinshui Zhang, Xinchen Wang,* Markus Antonietti, Yusuf Yagci,* ACS Macro Lett., 2012, 1, 546-549.

80.Metal-free photocatalytic degradation of 4-chlorophenol in water by mesoporous carbon nitride semiconductors, Yanjuan Cui, Jianhui Huang, Xianzhi Fu, Xinchen Wang,* Catal. Sci. Technol., 2012, 2, 1396-1402.

79.Polycondensation of thiourea into carbon nitride semiconductors as visible light photocatalysts, Guigang Zhang, Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Xinchen Wang,* J. Mater. Chem., 2012, 22, 8083-8091.

78.Co-Monomer Control of Carbon Nitride Semiconductors to Optimize Hydrogen Evolution with Visible Light, Jinshui Zhang, Guigang Zhang, Xiufang Chen, Sen Lin, Lennart Mçhlmann, Grzegorz Do?ega, Grzegorz Lipner, Markus Antonietti, Siegfried Blechert, Xinchen Wang,* Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 3183-3187.

77.Polymeric Graphitic Carbon Nitride as a Heterogeneous Organocatalyst: From Photochemistry to Multipurpose Catalysis to Sustainable Chemistry, Yong Wang, Xinchen Wang, Markus Antonietti,* Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 68-89.

76.Rapid template-free synthesis and photocatalytic performance of visible light-activated SnNb2O6 nanosheets, Shijing Liang, Shuying Zhu, Yan Chen, Weiming Wu, Xinchen Wang, Ling Wu,* J. Mater. Chem., 2012, 22, 2670-2678.

75.Photocatalytic oxidation of water by polymeric carbon nitride nanohybrids made of sustainable elements, Jinshui Zhang, Marek Grzelczak, Yidong Hou, Kazuhiko Maeda, Kazunari Domen, Xianzhi Fu, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* Chem. Sci., 2012, 3, 443-446.

74.Metal-free activation of H2O2 by g-C3N4 under visible light irradiation for the degradation of organic pollutants, Yanjuan Cui, Zhengxin Ding, Ping Liu, Markus Antonietti, Xianzhi Fu, Xinchen Wang,* Phys. Chem. Chem. Phys., 2012, 14, 1455-1462.

73.Solvent-Free and Metal-Free Oxidation of Toluene Using O2 and g-C3N4 with Nanopores: Nanostructure Boosts the Catalytic Selectivity, Xin-Hao Li,* Xinchen Wang, Markus Antonietti, ACS Catal., 2012, 2, 2082-2086.

72. Condensed Graphitic Carbon Nitride Nanorods by Nanoconfinement: Promotion of Crystallinity on Photocatalytic Conversion, Xin-Hao Li,* Jinshui Zhang, Xiufang Chen, AnnaFischer, Arne Thomas, Markus Antonietti, Xinchen Wang, Chem. Mater., 2011, 23, 4344-4348.

71.Metal-Free Activation of Dioxygen by Graphene/g-C3N4 Nanocomposites: Functional Dyads for Selective Oxidation of Saturated Hydrocarbons, Xin-Hao Li,* Jiesheng Chen, Xinchen Wang, Jianhua Sun, Markus Antonietti, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 8074-8077.

70.Sulfur-mediated synthesis of carbon nitride: Band-gap engineering and improved functions for photocatalysis,Jinshui Zhang, Jianhua Sun, Kazuhiko Maeda, Kazunari Domen, Ping Liu, Markus Antonietti, Xianzhi Fu, Xinchen Wang,* Energy Environ. Sci., 2011, 4, 675-678.

69.Synthesis of bulk and nanoporous carbon nitride polymers from ammonium thiocyanate for photocatalytic hydrogen evolution, Yanjuan Cui, Jinshui Zhang, Guigang Zhang, Jianhui Huang, Ping Liu, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* J. Mater. Chem., 2011, 21, 13032-13039.

68.Aerobic Oxidative Coupling of Amines by Carbon Nitride Photocatalysis with Visible Light,Fangzheng Su, Smitha C. Mathew, Lennart Moehlmann, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* Siegfried Blechert,* Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 657-660.

67.Graphene-Based Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions, Shubin Yang, Xinliang Feng,* Xinchen Wang, Klaus Muellen,* Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 5339-5343.

66.Synthesis of Transition Metal-Modified Carbon Nitride Polymers for Selective Hydrocarbon Oxidation, Zhengxin Ding, Xiufang Chen, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* ChemSusChem, 2011, 4, 274-281.

65.Influence of Pt Promoter on the Visible Light Photocatalytic Properties of N-Doped TiO2,Huarong Zheng, Yanjuan Cui, Jinshui Zhang, Zhengxin Ding, Xinchen Wang,* Chin. J. Catal., 2011, 32: 100-105.

64. Synthesis of boron doped polymeric carbon nitride solids and their use as metal-free catalysts for aliphatic C-H bond oxidation, Yong Wang,* Haoran Li, Jia Yao, Xinchen Wang, Markus Antonietti, Chem. Sci., 2011, 2, 446-450.

63.mpg-C3N4-Catalyzed Selective Oxidation of Alcohols Using O2 and Visible Light,Fangzheng Su, Smitha C. Mathew, Grzegorz Lipner, Xianzhi Fu, Markus Antonietti, Siegfried Blechert,* Xinchen Wang,* J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 16299-16301.

62.Excellent Visible-Light Photocatalysis of Fluorinated Polymeric Carbon Nitride Solids, Yong Wang,* YanDi, Markus Antonietti, Haoran Li, Xiufang Chen, Xinchen Wang, Chem. Mater., 2010, 22, 5119-5121.

61.One-Step Solvothermal Synthesis of a Carbon@TiO2 Dyade Structure Effectively Promoting Visible-Light Photocatalysis, Li Zhao, Xiufang Chen, Xinchen Wang,* Yuanjian Zhang, Wei Wei, Yuhan Sun, Markus Antonietti, Maria-Magdalena Titirici,* Adv. Mater., 2010, 22, 3317-3321.

60.Making Metal-Carbon Nitride Heterojunctions for Improved Photocatalytic Hydrogen Evolution with Visible Light, Yan Di, Xinchen Wang, Arne Thomas, Markus Antonietti,* ChemCatChem, 2010, 2, 834-838.

59.Visible Light-Sensitive ZnGe Oxynitride Catalysts for the Decomposition of Organic Pollutants in Water, Jianhui Huang, Yanjuan Cui, Xinchen Wang,* Environ. Sci. Technol., 2010, 44, 3500-3504.

58.Synthesis of a Carbon Nitride Structure for Visible-Light Catalysis by Copolymerization, Jinshui Zhang, Xiufang Chen, Kazuhiro Takanabe, Kazuhiko Maeda, Kazunari Domen,* an Dirk Epping, Xianzhi Fu, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 441-444.

57.Boron- and Fluorine-Containing Mesoporous Carbon Nitride Polymers: Metal-Free Catalysts for Cyclohexane Oxidation, Yong Wang,* Jinshui Zhang, Xinchen Wang, Markus Antonietti, Haoran Li,* Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 3356-3359.

56.Photocatalytic hydrogen evolution through fully conjugated poly(azomethine) networks,Matthias Georg Schwab, Manuel Hamburger, Xinliang Feng, Jie Shu, Hans Wolfgang Spiess, Xinchen Wang,* Markus Antoniettib, Klaus Mullen,* Chem. Commun., 2010, 46, 8932-8934.

55.Facile One-Pot Synthesis of Nanoporous Carbon Nitride Solids by Using Soft Templates, Yong Wang, Xinchen Wang, Markus Antonietti, Yuanjian Zhang,* ChemSusChem, 2010, 3, 435-439.

54.Metal-Free Heterogeneous Catalysis for Sustainable Chemistry, Dangsheng Su,* Jian Zhang, Benjamin Frank, Arne Thomas,* Xinchen Wang, Jens Paraknowitsch, Robert Schloegl, ChemSusChem, 2010, 3, 169-180.

53.Highly active tantalum(v) nitride nanoparticles prepared from a mesoporous carbon nitride template for photocatalytic hydrogen evolution under visible light irradiation, Leny Yuliati, Jae-Hun Yang, Xinchen Wang, Kazuhiko Maeda, Tsuyoshi Takata, Markus Antonietti, Kazunari Domen,* J. Mater. Chem., 2010, 20, 4295-4298.

52.Regular mesoporous nanoarchitectures with Fe-doped semiconducting framework andenhanced photocatalytic activity, Zhengxin Ding, Jianhui Huang, Xinchen Wang,* Phys. Chem.Chem. Phys., 2010, 12, 5983-5985.

51.Photocatalytic hydrogen evolution on dye-sensitized mesoporous carbon nitridephotocatalyst with magnesium phthalocyanine, Kazuhiro Takanabe, Kumiko Kamata, XinchenWang, Markus Antonietti, Jun Kubota, Kazunari Domen,* Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12,13020-13025.

50.Ordered Mesoporous SBA-15 Type Graphitic Carbon Nitride: a Semiconductor Host Structure for Photocatalytic Hydrogen Evolution with Visible Light, Xiufang Chen, Young-Si Jun, Kazuhiro Takanabe, Kazuhiko Maeda, Kazunari Domen,* Xianzhi Fu, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* Chem. Mater., 2009, 21, 4093-4095.

49.Fe-g-C3N4-catalyzed Oxidation of Benzene to Phenol using Hydrogen Peroxide and Visible Light, Xiufang Chen, Jinshui Zhang, Xianzhi Fu, Markus Antonietti, Xinchen Wang,* J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 11658-11659.

48.Photocatalytic Decomposition of Benzene by Porous Nanocrystalline ZnGa2O4 with a High Surface Area, Xinnian Zhang, Jianhui Huang, Kaining Ding, Yidong Hou, Xinchen Wang,* Xianzhi Fu, Environ. Sci. Technol., 2009, 43, 5947-5951.

47.Nanostructuring Cadmium Germanate Catalysts for Photocatalytic Oxidation of Benzene at Ambient Conditions, Jianhui Huang, Kaining Ding, Xinchen Wang,* Xianzhi Fu, Langmuir, 2009, 25, 8313-8319.

46.Metal-containing Carbon Nitride Compounds: A New Functional Organic-metal Hybrid Material, Xinchen Wang,* Xiufang Chen, Arne Thomas, Xianzhi Fu,* Markus Antonietti, Adv. Mater., 2009, 21, 1609-1612.

45.Photocatalytic Activities of Graphitic Carbon Nitride Powder for Water Reduction and Oxidation under Visible Light, Kazuhiko Maeda, Xinchen Wang,* Yasushi Nishihara, Daling Lu, Markus Antonietti, Kazunari Domen,* J. Phys. Chem. C., 2009, 113, 4940-4947.

44.Polymer Semiconductors for Artificial Photosynthesis: Hydrogen Evolution by Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Visible Light, Xinchen Wang,* Kazuhiko Maeda, Xiufang Chen, Kazuhiro Takanabe, Kazunari Domen,* Yidong Hou, Xianzhi Fu,* Markus Antonietti, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 1680-1681.

43.Activation of Carbon Nitride Solids by Protonation: Morphology Changes, Enhanced ionic Conductivity, and Photoconduction Experiments, Yuanjian Zhang,* Arne Thomas, Markus Antonietti, Xinchen Wang, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 50-52.

42.A Metal-free polymeric Photocatalyst for Hydrogen Production from Water under Visible Light, Xinchen Wang,* Kazuhiko Maeda, Arne Thomas, Kazuhiro Takanabe, Gang Xin, Johan M. Carlsson, Kazunari Domen,* Markus Antonietti, Nature Materials, 2009, 8, 76-82.

41.Hierarchical Macro/Mesoporous TiO2/SiO2 and TiO2/ZrO2 Nanocomposites for Environmental Photocatalysis, Xiufang Chen, Xinchen Wang,* Xianzhi Fu, Energy Environ. Sci., 2009, 2, 872-877.

40.Enhancement of Photocatalytic Activity of Zinc-Germanium Oxynitride Solid Solution for Overall Water Splitting under Visible Irradiation, Kazuhiro Takanabe, Tsutomu Uzawa, Xinchen Wang, Kazuhiko Maeda, Masao Katayama, Jun Kubota, Akihiko Kudo, Kazunari Domen,* Dalton Trans., 2009, 45, 10055-10062.

39. Degradation of benzene over a zinc germanate photocatalyst under ambient conditions, Jianhui Huang, Xinchen Wang,* Yidong Hou, Xiufang Chen, Ling Wu, Xianzhi Fu,* Environ. Sci. Technol., 2008, 42, 7387-7391.

38. A novel intermediate-sacrificed route to polycrystalline nanorods consisting of highly oriented quantum dots of cubic CdS, Qizhi Yao, Gu Jin, Gentao Zhou,* Xinchen Wang, Jimmy C Yu, J. Nanosci. Nanotechno, 2008, 8, 3112-3116.

37. N-doped SiO2/TiO2 mesoporous nanoparticles with enhanced photocatalytic activity under visible light irradiation, Yidong, Hou, Xinchen Wang, Ling Wu, Xiufang Chen, Zhengxin Ding, Xuxu Wang, Xianzhi Fu,* Chemosphere, 2008, 72, 414–421.

36. Enhancement of photocatalytic activity of (Zn1+xGe)(N2Ox) for visible-light-driven overall water splitting by calcination under nitrogen, Xinchen Wang, Kazuhiko Maeda, Yungi Lee, Kazunari Domen,* Chem. Phys. Lett., 2008, 457, 134-136.

35. Synthesis of functionalized mesoporous TiO2 molecular sieves and their application in photocatalysis, Jianhui Huang, Xinchen Wang,* Yidong Hou, Xiufang Chen, Ling Wu, Xuxu Wang, Xianzhi Fu,* Micropor Mesopor. Mat., 2008, 110, 543-552.

34. The effect of postnitridation annealing on the surface property and photocatalytic performance of N-doped TiO2 under visible light irradiation, Xiufang Chen, Xinchen Wang,* Yidong Hou, Jianhui Huang, Ling Wu, Xianzhi Fu,* J. Catal., 2008, 255, 59-67.

33. InVO4-sensitized TiO2 photocatalysts for efficient air purification with visible light, Guangcan Xiao, Xinchen Wang, Danzhen Li, Xianzhi Fu,* J Photoch. Photobio. A, 2008, 193, 213-221.

32. Visible light photocatalysis on praseodymium(III)-nitrate-modified TiO2 prepared by an ultrasound method, Wenyue Su, Eanxiong Chen, Ling Wu, Xinchen Wang, Xuxu Wang, Xianzhi Fu,* Appl. Catal. B-Environ., 2008, 77, 264-271.

31. Synthesis and Photocatalytic Activity of Zn2GeO4 Nanorods for the Degradation of Organic Pollutants in Water, Jianhui Huang, Kaining Ding, Yidong Hou, Xinchen Wang,* Xianzhi Fu,* ChemSusChem, 2008, 1, 1011-1019.

30. Photocatalytic performance of alpha-, beta-, and gamma-Ga2O3 for the destruction of volatile aromatic pollutants in air, Yidong Hou, Ling Wu, Xinchen Wang, Zhengxin Ding, Zhaohui Li, Xianzhi Fu,* J. Catal., 2007, 250, 12-18.

29. Insight into photoactive sites for the ethylene oxidation on commercial HZSM-5 zeolites with iron impurities by UV raman, X-ray absorption fine structure, and electron paramagnetic resonance spectroscopies, Guiyang Yan, Jinlin Long, Xuxu Wang, Zhaohui Li, Xinchen Wang,* Yiming Xu, Xianzhi Fu,* J. Phys. Chem. C., 2007, 111, 5195-5202.

28. Efficient decomposition of benzene over a β-Ga2O3 photocatalyst under ambient conditions, Yidong Hou, Xinchen Wang , Ling Wu, Zhengxin Ding, Xianzhi Fu,* Environ. Sci. Technol., 2006, 40, 5799-5803.

27. Template synthesis of hollow metal oxide fibers with hierarchical architecture, Rusheng Yuan, Xianzhi Fu,* Xinchen Wang, Ping Liu, Ling Wu, Yiming Xu,Xuxu Wang, Zhanyi Wang, Chem. Mater., 2006, 18, 4700-4705.

26. Construction of size-controllable hierarchical nanoporous TiO2 ring Arrays and their modifications, Fengqiang Sun, Jimmy C. Yu,* Xinchen Wang, Chem. Mater., 2006, 18, 3774-3779.

25. Preparation and characterization of nanoplatelets of nickel hydroxide and nickel oxide, Gentao Zhou,* Qizhi Yao, Xinchen Wang, Jimmy C. Yu, Mater. Chem. Phys., 2006, 98, 267-272.

24. An ordered cubic Im3m mesoporous Cr-TiO2 visible light photocatalyst, Jimmy C. Yu,* Guisheng Li, Xinchen Wang, Xianluo Hu, Cheuk Wan Leung, Zhendong Zhang, Chem. Commun., 2006, 2717-2719.

23. ZrO2-modified mesoporous nanocrystalline TiO2-xNx as efficient visible light photocatalysts, Xinchen Wang,* Jimmy C. Yu,* Yilin Chen, Ling Wu, Xianzhi Fu, Environ. Sci. Technol., 2006, 40, 2369-2374.

22. Probing of photocatalytic surface sites on SO42-/TiO2 solid acids by in situ FTIR spectroscopy and pyridine adsorption, Xinchen Wang , Jimmy C. Yu , Ping Liu , Xuxu Wang ,Wenyue Su, Xianzhi Fu,* J. Photoch. Photobio. A, 2006, 179, 339-347.

21. Promoting effects of H2 on photooxidation of volatile organic pollutants over Pt/TiO2,Yilin Chen, Danzhen Li, Xinchen Wang, Ling Wu, Xuxu Wang, Xianzhi Fu,* New J. Chem., 2005,29, 1514-1519.

20. Meso- and macro-porous Pd/CexZr1-xO2 as novel oxidation catalysts, Chunman Ho, Jimmy C.Yu,* Xinchen Wang, Sukyin Lai, Yongfu Qiu, J. Mater. Chem., 2005, 15, 2193–2201.

19. A low-temperature and mild solvothermal route to the synthesis of wurtzite-type ZnSwith single-crystalline nanoplate-like morphology, Gentao Zhou,* Xinchen Wang, Jimmy C.Yu,* Cryst. Growth Des., 2005, 5, 1761-1765.

18. A robust three-dimensional ordered mesoporous Ag/TiO2 nanohybrid film, Xinchen Wang,Jimmy C. Yu,* Chunman Ho, Angelo C. Mak, Chem. Commun., 2005, 2262-2264.

17. Three-dimensionally ordered mesoporous molecular sieve films as solid superacidphotocatalysts, Xinchen Wang, Jimmy C. Yu,* Yidong Hou, Xianzhi Fu,* Adv. Mater., 2005, 17,99-102.

16. Photocatalytic activity of a hieratically macro/mesoporous titania, Xinchen Wang, JimmyC. Yu,* Chunman Ho, Yidong Hou, Xianzhi Fu, Langmuir, 2005, 21, 2552-2559.

15. A mesoporous Pt/TiO2 nanoarchitecture with catalytic and photocatalytic functions,Xinchen Wang, Jimmy C. Yu,* Ho Yin Yip, Ling Wu, Po Keung Wong, Suk Yin Lai , Chem. Eur.J., 2005, 11, 2997-3004.

14. Characterization of mesoporous nanocrystalline TiO2 photocatalysts synthesized via asol-solvothermal process at a low temperature,Ling Wu, Jimmy C. Yu,* Xinchen Wang, LizhiZhang, Jiaguo Yu, J. Solid State Chem., 2005, 178 , 321-328.

13. Selected-control synthesis of NaV6O15 and Na2V6O16•3H2O single-crystalline nanowires, Gentao Zhou,* Xinchen Wang, Jimmy C. Yu,* Cryst. Growth Des., 2005, 5, 969-974.

12. Sono- and photochemical routes for the formation of highly dispersed gold nanoclustersin mesoporous titania films, Jimmy C. Yu,* Xinchen Wang, Ling Wu, Wingkei Ho, Lizhi Zhang,Gentao Zhou, Adv. Funct. Mater., 2004, 14, 1178-1183.

11. Hydrothermal synthesis of a novel sodium vanadium bronze with single-crystallinenanobelt-like morphology, Gentao Zhou,* Xinchen Wang, Jimmy C. Yu,* Chem. Lett., 2004, 33, 1612-1613.

10. H2-O2 atmosphere increases the activity of Pt/TiO2 for benzene photocatalytic oxidationby two orders of magnitude, Yilin Chen, Danzhen Li, Xinchen Wang, Xuxu Wang, Xianzhi Fu,*Chem. Commun., 2004, 2304-2305.

9. Sonochemical synthesis of aragonite-type calcium carbonate with different morphologies,Gentao Zhou, Jimmy C. Yu,* Xinchen Wang, Lizhi Zhang, New J. Chem., 2004, 28, 1027-1031.

8. Selective Self-propagating Combustion Synthesis of Hexagonal and OrthorhombicNanocrystalline Yttrium Iron Oxide, Ling Wu, Jimmy C. Yu,* Lizhi Zhang ,Xinchen Wang,Siukong Li , J. Solid State Chem., 2004, 177, 3666-3674.

7. Facile Fabrication and Characterization of Hierarchically Porous Calcium CarbonateMicrospheres, Jiaguo Yu,* Jimmy C. Yu, Lizhi Zhang, Xinchen Wang, Ling Wu, Chem. Commun.,2004, 2414-2415.

6. Nonaggregated Zinc Phthalocyanine in Mesoporous Nanocrystalline TiO2 Tthin-films,Xinchen Wang, Jimmy C. Yu,* Macromol. Rapid Comm., 2004, 25, 1414-1418.

5. Preparation of a highly active nanocrystalline TiO2 photocatalyst from titanium oxocluster precursor, Ling Wu, Jimmy C. Yu,* Lizhi Zhang, Xinchen Wang, Wingkei Ho, J. SolidState Chem., 2004, 177, 2584–2590.

4. Pore-wall chemistry and photocatalytic activity of mesoporous titania molecular sievefilms, Jimmy C. Yu,* Xinchen Wang, Xianzhi Fu, Chem. Mater., 2004, 16, 1523-1530.

3. A simple and general method for the synthesis of multi-component Na2V6O16•3H2O singlecrystal nanobelts, Jiaguo Yu, Jimmy C. Yu,* Wingkei Ho, Ling Wu, Xinchen Wang, J. Am. Chem.Soc., 2004, 126, 3422-3423.

2. Spectrum studies on titania photocatalysts, Wenyue Su, Xianzhi Fu,* Kemei Wei, HanhuiZhang, Huaxiang Lin, Xinchen Wang, Danzhen Li, Spectroscopy and Spectral Analysis, 2001,21, 32-34.

1. Processing and properties of photocatalytic self-cleaning ceramic, Ping Liu,* XinchenWang, Xianzhi Fu, Journal of Inorganic Materials, 2000, 15, 88-92.